TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Nieuws

Agenda ALV 2021

aug 30, 2021
Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: woensdag 8 september 2021
Locatie: Speelzaal TTVN, Elleboogvaart 1, Nieuwkoop
Aanvang: 20.00 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Agenda
3. Huldiging jubilarissen
4. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 2 september 2020
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Financieel overzicht
- Resultaat 2020
- Begroting 2021
- Contributie
- Kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
(Voor dit agendapunt geldt dat tot een half uur vóór de vergadering tegenkandidaten kunnen
worden gesteld, echter uitsluitend met bereidverklaring van de kandidaat).
Aftredend, volgens schema en eventueel herkiesbaar
- Elly de Vries-van Velzen, secretaris
8. Overige agendapunten
- Het gebouw en de huur.
9. Rondvraag
10. Sluiting